Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Velosolutions Schweiz GmbH (hierna “wij” of “ons” genoemd) is de exploitant van deze website, te bereiken via www.velosolutions.com. Velosolutions Schweiz GmbH is verantwoordelijk voor de hier beschreven gegevensverwerking en is de aanbieder van de op deze website aangeboden en beschreven diensten en/of producten. In dit privacybeleid (dit“Privacybeleid“) leggen we uit hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en anderszins verwerken.

De term “persoonsgegevens” of “data” verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een specifieke of identificeerbare persoon.

Als u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt (bijvoorbeeld familieleden, gegevens van collega’s), zorg er dan voor dat deze personen op de hoogte zijn van dit Privacybeleid en deel hun gegevens alleen met ons als u daarvoor toestemming hebt en als deze persoonsgegevens correct zijn.

Merk op dat andere privacybeleidsregels of algemene voorwaarden, voorwaarden voor deelname en soortgelijke documenten van toepassing kunnen zijn op specifieke onderwerpen met betrekking tot gegevensprivacy.

Dit Privacybeleid is afgestemd op de General Data Protection Regulation (“GDPR“) van de EU en de Zwitserse Data Protection Act (“DPA“) in verband met artikel 6 (1) van de GDPR:

 1. Verwerking is alleen rechtmatig als en voor zover ten minste een van de volgende zaken van toepassing is:

(a) de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;

(c) de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

(d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

(e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Punt f) van de eerste alinea is niet van toepassing op verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitvoering van hun taken.

De toepassing van deze wetten hangt echter af van elk geval.

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

1. Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

We verwerken voornamelijk de persoonsgegevens die we van onze klanten en andere zakelijke partners ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie met hen en andere personen die daarbij betrokken zijn, of die we van hun gebruikers verzamelen bij de exploitatie van onze website(s), apps en andere toepassingen. Voor zover toegestaan, verzamelen we ook bepaalde gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld incassoregisters, kadasters, handelsregisters, de pers en het internet) of ontvangen we dergelijke gegevens van overheidsinstanties en andere derde partijen (zoals kredietbureaus of adresverstrekkers).

Naast de gegevens over u die u ons rechtstreeks verstrekt, omvatten de categorieën persoonsgegevens die wij van derden over u ontvangen met name informatie uit openbare registers, informatie die wij te weten komen in verband met officiële en gerechtelijke procedures, informatie met betrekking tot uw professionele functies en activiteiten (bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met uw hulp transacties met uw werkgever aan te gaan en te verwerken), informatie over u in correspondentie en bijeenkomsten met derden, kredietrapporten (voor zover wij transacties met u persoonlijk verwerken), informatie over u die aan ons wordt verstrekt door personen uit uw omgeving (familie, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers, enz.) om ons in staat te stellen contracten met u af te sluiten, overeenkomsten met u te sluiten of te verwerken of waarbij u betrokken bent (bijvoorbeeld referenties), uw adres voor leveringen, volmachten, informatie over de naleving van wettelijke vereisten zoals anti-witwasmaatregelen en exportbeperkingen, informatie van banken, verzekeringsmaatschappijen, (bijvoorbeeld gedane betalingen, aankopen), persoonsgegevens uit de media en het internet (indien dit in het specifieke geval van toepassing is, bijvoorbeeld als onderdeel van een sollicitatie, persoverzicht, marketing/verkoop, enz.) ), uw adressen en, indien van toepassing, interesses en andere socio-demografische gegevens (voor marketing), gegevens in verband met het gebruik van de website (bijvoorbeeld IP-adres, MAC-adres van de smartphone of computer, informatie over uw apparaat en instellingen, cookies, datum en tijd van het bezoek, bekeken pagina’s en inhoud, gebruikte functies, verwijzende website, locatie-informatie).

2. Doel van gegevensverwerking en rechtsgronden

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van onze overeenkomsten met onze klanten en zakelijke partners, dus in het bijzonder in het kader van de volgende activiteit:

 • de planning en advisering van pomppaden
 • pompbanen aanleggen in kansarme gemeenschappen
 • Kampioenschappen leiden

In het kader van deze activiteit verzamelen we persoonsgegevens voor transacties met onze klanten en de aankoop van producten en diensten van onze leveranciers en onderaannemers, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in binnen- en buitenland. Als u voor een dergelijke klant of zakenpartner werkt, kunnen uw persoonlijke gegevens natuurlijk ook in deze hoedanigheid van belang zijn.

Wij verwerken uw gegevens en die van anderen ook, voor zover toegestaan en zoals wij dat passend achten, voor de volgende doeleinden, waarbij wij (en soms ook derden) een legitiem belang hebben:

 • Het aanbieden en verder ontwikkelen van onze producten, diensten en websites, apps en andere platforms waarop we aanwezig zijn;
 • Communiceren met derden en hun vragen verwerken (bijvoorbeeld sollicitaties, vragen van de media);
 • Testen en optimaliseren van procedures voor het analyseren van behoeften om klanten direct aan te spreken, evenals het verzamelen van persoonlijke gegevens uit openbaar beschikbare bronnen voor klantenwerving;
 • Reclame en marketing (inclusief de organisatie van evenementen), tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens (als we u als bestaande klant reclame sturen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken; we plaatsen u dan op een blokkadelijst voor verdere reclamemailings);
 • Markt- en opinieonderzoek, mediamonitoring;
 • Uitoefening van juridische claims en verdediging in verband met juridische geschillen en officiële procedures;
 • Preventie en onderzoek van strafbare feiten en ander wangedrag (bijvoorbeeld het uitvoeren van interne onderzoeken, gegevensanalyse om fraude te bestrijden);
 • Ervoor zorgen dat onze activiteiten, met name IT, onze websites, apps en andere platforms, goed werken;
 • Videobewaking om eigendomsrechten te handhaven en andere maatregelen voor de beveiliging van IT, gebouwen en faciliteiten en de bescherming van onze werknemers en andere personen en eigendommen die aan ons toebehoren of aan ons zijn toevertrouwd (zoals toegangscontroles, bezoekerslijsten, netwerk- en mailscanners, telefoonregistraties);
 • Aankoop en verkoop van bedrijfseenheden, bedrijven of delen van bedrijven en andere transacties onder vennootschapsrecht en de bijbehorende overdracht van persoonlijke gegevens, evenals maatregelen voor bedrijfsbeheer en, voor zover nodig, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en onze interne regels.

3. Cookies / Tracking en andere technieken met betrekking tot het gebruik van onze website

We gebruiken meestal“cookies” en vergelijkbare technieken op onze website(s) en apps, waarmee uw browser of apparaat kan worden geïdentificeerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gestuurd en automatisch wordt opgeslagen door de webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze website(s) bezoekt of onze app installeert. Als u onze website opnieuw bezoekt of onze app gebruikt, kunnen we u herkennen, zelfs als we uw identiteit niet kennen. Naast cookies die alleen tijdens een sessie worden gebruikt en na uw bezoek aan de website worden verwijderd (“sessiecookies“), kunnen we cookies gebruiken om gebruikersconfiguraties en andere informatie voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee jaar) op te slaan (“permanente cookies“). Niettegenstaande het voorgaande kunt u uw browserinstellingen zodanig configureren dat cookies worden geweigerd, slechts voor één sessie worden opgeslagen of voortijdig worden verwijderd. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies te accepteren. We gebruiken permanente cookies om de gebruikersconfiguratie op te slaan (bijvoorbeeld taal, geautomatiseerd inloggen), om te begrijpen hoe u onze diensten en inhoud gebruikt en om u aangepaste aanbiedingen en advertenties te tonen (wat ook kan gebeuren op websites van andere bedrijven; als uw identiteit bij ons bekend is, zullen dergelijke bedrijven uw identiteit niet van ons te weten komen; ze zullen alleen weten dat dezelfde gebruiker die hun website bezoekt, eerder een bepaalde website heeft bezocht). Bepaalde cookies worden u toegestuurd door ons, andere door zakenpartners met wie we samenwerken. Als u cookies blokkeert, zijn bepaalde functies (bijvoorbeeld taalinstellingen, het winkelmandje en bestelprocessen) mogelijk niet meer voor u beschikbaar.

Onder de toepasselijke wetgeving mogen we zichtbare en onzichtbare afbeeldingsbestanden opnemen in onze nieuwsbrieven en andere marketing e-mails. Als dergelijke afbeeldingsbestanden van onze servers worden opgehaald, kunnen we bepalen of en wanneer u de e-mail hebt geopend, zodat we kunnen meten en beter begrijpen hoe u onze aanbiedingen gebruikt en deze kunt aanpassen. Je kunt dit uitschakelen in je e-mailprogramma, wat meestal een standaardinstelling is.

Door gebruik te maken van onze website(s), apps en door toestemming te geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere marketing e-mails stemt u in met ons gebruik van dergelijke technieken. Als u hier bezwaar tegen hebt, moet u uw browser of e-mailprogramma dienovereenkomstig configureren of de app verwijderen als de betreffende instelling niet beschikbaar is.

We kunnen Google Analytics of vergelijkbare diensten gebruiken op onze website. Dit zijn diensten die worden geleverd door derden, die zich in elk land ter wereld kunnen bevinden (in het geval van Google Analytics Google Ireland Ltd. (gevestigd in Ierland), doet Google Ierland een beroep op Google LLC (gevestigd in de Verenigde Staten) als subverwerker). (gevestigd in Ierland), doet Google Ierland een beroep op Google LLC (gevestigd in de Verenigde Staten) als zijn subverwerker (beide “Google“, www.google.com) en waarmee we het gebruik van onze website kunnen meten en evalueren (op geanonimiseerde basis). Hiervoor worden permanente cookies gebruikt die zijn ingesteld door de serviceprovider. We hebben de service zo geconfigureerd dat de IP-adressen van bezoekers door Google in Europa worden afgekapt voordat ze worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. We hebben de optie “Gegevens delen” en de optie “Signalen” uitgeschakeld. Hoewel we ervan uit kunnen gaan dat de informatie die we met Google delen geen persoonlijke gegevens voor Google zijn, is het mogelijk dat Google op basis van de verzamelde gegevens de identiteit van bezoekers kan vaststellen, persoonlijke profielen kan maken en deze gegevens voor zijn doeleinden kan koppelen aan de Google-accounts van deze personen. Als u zich bij de serviceprovider hebt geregistreerd, kent de serviceprovider ook uw identiteit. In dit geval zal de verwerking van uw gegevens door de serviceprovider worden uitgevoerd onder zijn regelgeving inzake gegevensbescherming. De serviceprovider verstrekt ons alleen gegevens over het gebruik van de betreffende website (maar geen persoonlijke informatie over u).

Daarnaast gebruiken we plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, YouTube, TikTok of Instagram op onze websites. Dit is zichtbaar voor jou (meestal gebaseerd op de respectievelijke symbolen). We hebben deze elementen zo geconfigureerd dat ze standaard zijn uitgeschakeld. Als u ze activeert (door erop te klikken), kunnen de beheerders van de respectieve sociale netwerken registreren dat u zich op onze website bevindt en waar op onze website u zich precies bevindt en kunnen ze deze informatie voor hun doeleinden gebruiken. Deze verwerking van uw gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende exploitant en vindt plaats volgens de daar geldende voorschriften voor gegevensbescherming. Wij ontvangen geen informatie over u van de betreffende operator.

4. Overdracht van gegevens aan derden

In het kader van onze zakelijke activiteiten en in overeenstemming met de doeleinden van de gegevensverwerking zoals uiteengezet in Sectie 2, kunnen we gegevens overdragen aan derden, voor zover een dergelijke overdracht is toegestaan en we het passend achten, zodat zij gegevens voor ons of, in voorkomend geval, hun doeleinden kunnen verwerken. Het kan met name gaan om de volgende categorieën ontvangers:

 • onze dienstverleners (zoals banken of verzekeringen), inclusief verwerkers (zoals IT-providers);
 • dealers, leveranciers, onderaannemers en andere zakelijke partners;
 • klanten;
 • binnenlandse en buitenlandse autoriteiten of rechtbanken;
 • de media;
 • het publiek, waaronder gebruikers van onze websites en sociale media;
 • concurrenten, brancheorganisaties, verenigingen, organisaties en andere instanties;
 • kopers of partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van bedrijfsonderdelen;
 • andere partijen in potentiële of lopende juridische procedures;

samen“Ontvangers“.

Als we gegevens doorgeven aan derden, voldoen we aan de relevante wettelijke vereisten en sluiten we in het bijzonder overeenkomsten voor gegevensverwerking of vergelijkbare overeenkomsten met de respectieve Ontvangers om uw gegevens te beschermen.

Door onze website te blijven gebruiken en/of in te stemmen met dit privacybeleid, stemt u in met het gebruik van uw gegevens voor reclamecampagnes/wedstrijden/promotiedoeleinden door derden. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@velosolutions.com of door uw browserinstellingen aan te passen.

5. Overdracht van gegevens naar het buitenland

We kunnen gegevens delen met personen, autoriteiten, organisaties, bedrijven of andere entiteiten in het buitenland. We kunnen met name persoonsgegevens doorgeven aan alle landen waar onze serviceproviders persoonsgegevens verwerken.

Als een Ontvanger is gevestigd in een land zonder adequate wettelijke gegevensbescherming, eisen we dat de Ontvanger contractueel voldoet aan de toepasselijke gegevensbescherming (hiervoor gebruiken we de herziene modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die hier beschikbaar zijn: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?), tenzij de Ontvanger al is onderworpen aan een wettelijk erkende reeks regels om gegevensbescherming te waarborgen en we ons niet kunnen beroepen op een uitzonderingsbepaling. Een uitzondering kan van toepassing zijn in het bijzonder in het geval van gerechtelijke procedures in het buitenland, maar ook in gevallen van dwingende openbare belangen of als de uitvoering van een contract een dergelijke openbaarmaking vereist, als u hiermee hebt ingestemd, of als het gaat om gegevens die algemeen beschikbaar zijn gesteld door u, tegen de verwerking waarvan u geen bezwaar hebt gemaakt.

De gegevens kunnen ook worden verstrekt, geregistreerd, gebruikt en verwerkt door onze partners in de volgende landen:

 • Argentinië
 • Australië
 • Oostenrijk
 • Belgie
 • Bulgaria
 • Canada
 • China
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Nieuw-Zeeland
 • Noorwegen
 • Portugal
 • Saoedi-Arabië
 • Spanje
 • Zweden
 • Zuid-Afrika
 • Turkije
 • Verenigd Koningkrijk
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Verenigde Staten van Amerika

6. Duur van het bewaren van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of anderszins voor de doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, d.w.z. bijvoorbeeld voor de duur van de gehele zakelijke relatie (vanaf de initiatie, verwerking tot de beëindiging van een overeenkomst) en daarbuiten op grond van de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen. In deze context kunnen we persoonsgegevens bewaren gedurende de periode waarin claims tegen ons bedrijf kunnen worden ingediend en voor zover we hiertoe anderszins wettelijk verplicht zijn of legitieme zakelijke belangen dit vereisen (bijvoorbeeld voor bewijs en documentatiedoeleinden). Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze uit principe en voor zover mogelijk verwijderd of geanonimiseerd. Voor operationele gegevens (bijvoorbeeld systeemrecords en logbestanden) gelden over het algemeen kortere bewaartermijnen van twaalf maanden of minder.

7. Gegevensbeveiliging

We nemen gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik.

Deze omvatten de volgende maatregelen: het uitvaardigen van richtlijnen, training, IT- en netwerkbeveiligingsoplossingen, toegangscontroles en -beperkingen, versleuteling van gegevensdragers en transmissies, pseudonimisering, regelmatige controles.

We houden al rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens tijdens het ontwerp of de keuze van hardware, software of processen met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen. Bovendien zorgen we voor gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

8. Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

In het kader van onze zakelijke relatie moet u die persoonlijke gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie en het nakomen van de bijbehorende contractuele verplichtingen (u hebt over het algemeen geen wettelijke verplichting om ons gegevens te verstrekken). Zonder deze gegevens kunnen we over het algemeen geen overeenkomst met u (of de entiteit of persoon die u vertegenwoordigt) aangaan of uitvoeren. Onze websites kunnen ook niet worden gebruikt als bepaalde verkeersveilige informatie (zoals het IP-adres) niet wordt vrijgegeven.

9. Profilering en geautomatiseerde individuele besluitvorming

We kunnen uw gegevens gedeeltelijk automatisch verwerken om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). Profilering stelt ons met name in staat om u nauwkeuriger te informeren en adviseren over producten die mogelijk relevant voor u zijn. Voor dit doel kunnen we gebruik maken van evaluatie-instrumenten die ons in staat stellen om met u te communiceren en zo nodig reclame voor u te maken, met inbegrip van markt- en opinieonderzoek.

Bij het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie maken we over het algemeen geen gebruik van volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming (zoals onder art. 21 DPA en art. 22 GDPR). Mochten we in bepaalde gevallen gebruik maken van dergelijke procedures, dan zullen we u hierover apart informeren en u op de hoogte stellen van uw relevante rechten indien dit wettelijk vereist is.

10. Uw rechten

Volgend op en voor zover voorzien door de toepasselijke wetgeving (zoals het geval is waar de GDPR van toepassing is), heb je de volgende rechten:

 • het recht om ons te vragen of en welke gegevens wij over u verwerken;
 • het recht om gegevens door ons te laten corrigeren als deze onjuist zijn;
 • het recht om te vragen dat we gegevens verwijderen ;
 • het recht om te vragen dat we bepaalde persoonlijke gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat aanleveren of overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • het recht om toestemming in te trekken , voor zover onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • het recht om op verzoek nadere informatie te verkrijgen die nodig is voor de uitoefening van deze rechten;
 • het recht om uw standpunt kenbaar te maken in het geval van geautomatiseerde individuele besluiten (artikel 9) en om te verzoeken om toetsing van het besluit door een natuurlijke persoon.

Houd er echter rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de beperkingen waarin de wet voorziet van onze kant te laten gelden, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken, als we hier een hoger belang bij hebben (voor zover we gerechtigd zijn om ons hierop te beroepen) of als we deze gegevens nodig hebben voor het doen gelden van claims. Als je kosten moet maken, zullen we je dat van tevoren laten weten. In paragraaf 2 hebben we u al geïnformeerd over de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Houd er rekening mee dat het uitoefenen van deze rechten in strijd kan zijn met contractuele afspraken en gevolgen kan hebben zoals vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst of kosten. We zullen je van tevoren informeren als dit niet al in de overeenkomst staat.

De uitoefening van dergelijke rechten vereist meestal dat u uw identiteit bewijst (bijvoorbeeld met behulp van een kopie van uw identiteitskaart, wanneer uw identiteit anders niet duidelijk is of niet kan worden geverifieerd). Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@velosolutions.com.

Elke betrokkene heeft ook het recht om zijn aanspraken voor de rechter af te dwingen of een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in Zwitserland is de Federal Data Protection and Information Commissioner (http://www.edoeb.admin.ch).

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Van toepassing is de actuele versie zoals gepubliceerd op onze website. Als dit Privacybeleid deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen we u via e-mail of op een andere gepaste manier op de hoogte brengen in geval van een wijziging.

12. Neem contact op met

Velosolutions Schweiz GmbH, Via Stenna 4, 7017 Flims Dorf

info@velosolutions.com

www.velosolutions.com

13. Wijziging van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Laatst bijgewerkt op 1 september 2023.

Flims Dorf, 01. September 2023