Privacybeleid

Eigenaar en gegevensbeheerder
Think & Build Velosolutions GmbH

Via Stenna 4
7017 Flims
Zwitserland

Eigenaar contact-e-mailadres: info@velosolutions.com

Soorten verzamelde gegevens
Onder de soorten persoonlijke gegevens, die deze applicatie zelf of door middel van derden verzamelt vallen: cookies en gebruiksgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die worden weergegeven voorafgaand aan de Gegevensverzameling.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van services van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient om de door de gebruiker vereiste service te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven. en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeautoriseerde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde partijen; partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking
De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgevingen kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;
 • het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toegekend;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de eigenaar of door een derde partij.

In elk geval helpt de Eigenaar graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Plaats
De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen. door de eigenaar om zijn gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie die wordt verstrekt in het contactgedeelte.

Retentietijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van de verwerking
De gegevens over de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: analyse.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Google Analytics
Op deze website wordt met behulp van Google-technologieën informatie over het surfgedrag van websitebezoekers voor marketingdoeleinden verzameld en anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden met behulp van zogenaamde cookie-tekstbestanden op uw computer opgeslagen. Google gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gepersonaliseerde reclamebanners of advertenties op andere websites (zogenaamde publishers) tonen. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Elk ander gebruik of doorgifte aan derden vindt niet plaats.

U kunt bezwaar maken tegen de volledig anonieme analyse van uw surfgedrag op deze pagina door op de volgende link te klikken om u uit te schrijven: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Integratie en gebruik van sociale plug-ins
Onze websites gebruiken sociale plug-ins, meer bepaald van Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo en Youtube. De plug-ins zijn gemarkeerd met het logo van de provider en kunnen bijvoorbeeld “I like” -knoppen of een Twitter-knop of instagram-knop zijn.

Wanneer u onze internetpagina’s bezoekt die een dergelijke plug-in bevatten, maakt uw browser een directe verbinding met de computers van de provider. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van de aanbiedingssite naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangt de provider de informatie dat u onze website hebt bezocht. Als u tegelijkertijd bij de aanbieder bent aangemeld, kan de aanbieder het bezoek aan uw profiel toewijzen. Als u met de plug-ins interageert – bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken of een opmerking achterlaat, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw browser naar de provider verzonden en daar opgeslagen.

Als u niet wilt dat de aanbieder gegevens over u verzamelt via onze website, moet u zich bij de aanbieder afmelden voordat u onze website bezoekt. Zelfs wanneer ze zijn uitgelogd, verzamelen providers anonieme gegevens via de sociale plug-ins en plaatsen ze een cookie voor u. Deze gegevens kunnen aan uw profiel worden toegewezen, mits u op een later tijdstip inlogt bij de provider.

Als een login wordt aangeboden via een sociale login-service – bijvoorbeeld Facebook Connect -, worden gegevens uitgewisseld tussen de provider en onze website. Op Facebook Connect kunnen dit bijvoorbeeld gegevens zijn van uw openbare Facebook-profiel. Door dergelijke inlogdiensten te gebruiken, gaat u akkoord met de gegevensoverdracht.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van uw gegevens door de aanbieder, evenals uw relevante rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieders:

Facebook Ireland Ltd. en Facebook Inc .: http://de-de.facebook.com/policy.php

Twitter Inc .: http://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Als u niet wilt dat de providers via deze cookies gegevens over u verzamelen, kunt u in uw browserinstellingen de functie “Cookies van derden blokkeren” selecteren. In dit geval stuurt de browser geen cookies naar de server voor embedded content van andere providers. Met deze instelling werken andere functies van onze website mogelijk niet meer.

De rechten van gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken.Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Verdere details worden verstrekt in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om te vernemen of de gegevens door de eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Verifiëren en rectificatie aanvragen.Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
 • Beperking van de verwerking van hun gegevens.Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet verwerken voor een ander doel dan deze op te slaan.
 • Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van hun gegevens van de eigenaar te verkrijgen.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overdragen aan een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan de Eigenaar is toegekend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om rechtvaardig het bezwaar.

Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging. Om erachter te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen
Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de gerelateerde services.

De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de eigenaar mogelijk verplicht is om persoonlijke gegevens vrij te geven op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker
Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Voor bedienings- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze applicatie en eventuele services van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze applicatie registreren (systeemlogboeken) en andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid staat
Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track” -verzoeken worden afgehandeld
Deze applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.

Lees hun privacybeleid om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt, voldoet aan de “Do Not Track” -verzoeken.

Wijzigingen in dit privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door de Gebruikers op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie op de hoogte te stellen en / of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – een kennisgeving naar Gebruikers te sturen via alle contactgegevens. beschikbaar voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te raadplegen, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, zal de eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de gebruiker verkrijgen.

Definities en juridische verwijzingen
Persoonlijke gegevens (of gegevens): alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens: informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of diensten van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier ), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de Applicatie wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en / of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker: de persoon die deze applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie: de manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service: de service die wordt geleverd door deze applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU): Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies: kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Legale informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.